Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WW-STELSEL

Versie 28 juni 2006

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 30 370.
Handelingen II 2005-2006, blz. 2848-2872, 2891-2910, 2911-2928, 3051-3052, 3052-3053.
Kamerstukken I 2005-2006, 30 370 (A, B, C, D, E, F, G).
Handelingen I 2005-2006, blz. 1488-1497, 1519-1534, 1588-1589.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 28 juni 2006, Stb. 2006, 303, tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel). Inwerkingtreding: 1 oktober 2006 (Stb. 2006, 304).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de toekomstbestendigheid van de Werkloosheidswet te waarborgen en het besluit om die wet te dereguleren en inzichtelijker te maken af te ronden alsmede de ontslagpraktijk te versoepelen en in verband daarmee de Werkloosheidswet en enkele andere wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet zoals deze komt te luiden indien artikel I van het bij koninklijke boodschap van 7 september 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (Kamerstukken 29 738) tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt als volgt gewijzigd:
aA.
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel b wordt "Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen" de eerste maal vervangen door: UWV.
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
m. CWI: de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
A.Ļ
[MvT]
Artikel 7 vervalt.
Aa.
Artikel 8, tweede lid, komt te luiden:
-2. Een persoon wiens werknemerschap is geŽindigd door het verrichten van werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep herkrijgt bij beŽindiging van die werkzaamheden de hoedanigheid van werknemer indien de werkzaamheden worden beŽindigd binnen een periode die gelijk is aan de uitkeringsduur, dan wel binnen anderhalf jaar indien de uitkeringsduur korter is dan anderhalf jaar.
bB.
In de artikelen 11, 16, 22, 22a, 22b, 23, 25, 26, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 27e, 27g, 27h, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35a, 35b, 36, 36a, 37, 38, 39, 53, 54, 56a, 58, 59, 64, 66, 72, 73, 76, 76a, 79, 81, 98, 99, 101, 116, 126c, 127a, 128, 129, 130j en 135a wordt "Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen" telkens vervangen door: UWV.
B.
[MvT]
Onder vernummering van hoofdstuk IIa tot hoofdstuk II vervalt hoofdstuk IIb.
C.
[MvT]
Het opschrift van het nieuwe hoofdstuk II komt te luiden: HOOFDSTUK II. De uitkering bij werkloosheid.
D.
[MvT]
De verdeling van het nieuwe hoofdstuk II in afdelingen vervalt.
E.
[MvT]
In het nieuwe hoofdstuk II vervalt in de opschriften van de paragrafen 1, 2 en 3 "loongerelateerde".
F.
[MvT]
In het nieuwe hoofdstuk II wordt het opschrift "ß 1. De duur van de uitkering" vervangen door "ß 4. De duur van de uitkering" en wordt het opschrift "ß 2. De hoogte van de uitkering" vervangen door: ß 5. De hoogte van de uitkering.
G.
[MvT]
In artikel 15 vervalt "loongerelateerde".
H.
[MvT]
Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt "artikel 61, eerste lid," vervangen door: artikel 61.
2.≤ Het zevende lid komt te luiden:
-7. Bij ministeriŽle regeling kunnen voor de berekening van het aantal arbeidsuren, bedoeld in het tweede lid, regels worden gesteld omtrent de gelijkstelling van uren waarin geen arbeid is verricht met arbeidsuren en het buiten beschouwing laten van uren waarin arbeid is verricht.
3. Het achtste lid vervalt, onder vernummering van het tiende lid tot achtste lid en het twaalfde lid tot tiende lid.
4. In de tweede zin van het achtste lid (nieuw) wordt "het negende lid" vervangen door: artikel 16a, tweede lid,.
5. Het negende lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x