MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 666, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 666, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 666, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 666, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 666, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 666, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 666, nr. 7 (motie-Van Oerle-van der Horst c.s.)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 666, nr. 8 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2006-2007, blz. 499-504
- Handelingen II 2006-2007, blz. 613
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 666, A (eindverslag)
- Handelingen I 2006-2007, blz. 126-127

 

 

 

WET van 2 november 2006, Stb. 2006, 558, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met samenwonen ten behoeve van zorg voor een hulpbehoevende. Inwerkingtreding: 22 november 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het ouderdomspensioen niet wordt herzien indien sprake is van samenwonen als gevolg van zorg voor een hulpbehoevende en beide pensioengerechtigden beschikken over een eigen woning;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet  [MvT]
De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid tot derde tot en met zesde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.