MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 668, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 668, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 668, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 668, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 668, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 668, nr. 6 (amendement-Bos en Rouvoet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 668, nr. 7 (gewijzigd amendement-Bos en Rouvoet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 668, nr. 8 (amendement-Heemskerk)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 668, nr. 9 (amendement-Halsema en Vendrik)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 668, nr. 10 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 668, nr. 11 (amendement-Omtzigt en Schippers)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 668, nr. 12 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 668, nr. 13 (gewijzigd amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 668, nr. 14 (gewijzigd amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 668, nr. 15 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 668, nr. 127 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 2006-2007, blz. 407-418
- Handelingen II 2006-2007, blz. 611
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 668, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 668, B (verslag)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 668, C (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 668, D (brief Minister van VWS)
- Handelingen I 2006-2007, blz. 313-314

 

 

 

WET van 22 november 2006, Stb. 2006, 629, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de grondslag van de premie. Inwerkingtreding: 13 december 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bepalingen ten aanzien van opzegging van de zorgverzekering in verband met premiewijziging, met behoud van een voldoende lange periode voor de verzekeringsplichtige voor het sluiten van een nieuwe zorgverzekering, zodanig te wijzigen dat de opzegging samenvalt met de ingangsdatum van de premiewijziging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 5, vijfde lid, komt te luiden:
-5. De zorgverzekering werkt, zo nodig in afwijking van artikel 925, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, terug:
a. indien zij ingaat binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan, tot en met de dag waarop die plicht ontstond;
b. indien zij ingaat binnen één maand nadat een eerdere zorgverzekering met ingang van 1 januari van een kalenderjaar of wegens wijziging van de voorwaarden met toepassing van artikel 940, vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is geëindigd door opzegging, tot en met de dag na die waarop de eerdere zorgverzekering is geëindigd.
B. [MvT]
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "vóór 1 november van ieder jaar" vervangen door: uiterlijk 31 december van ieder jaar.
2. Het derde en vierde lid komen te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.