MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 807, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 807, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 807, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 807, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 807, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 807, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2006-2007, blz. 1452
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 807, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 807, B (eindverslag)
- Handelingen I 2006-2007, blz. 313-314

 

 

 

WET van 22 november 2006, Stb. 2006, 630, tot wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet. Inwerkingtreding: 13 december 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een zorgvuldige invoering met ingang van 2007 van de aanspraak op geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als onderdeel van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet onvoldoende is gewaarborgd en dat in verband daarmee enige wettelijke voorzieningen moeten worden getroffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In artikel 2.5.9, eerste en tweede lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet wordt "voor het jaar 2006" telkens vervangen door: voor de jaren 2006 en 2007.

 

Art. II.  [MvT]
In afwijking van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit van 9 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toelating zorginstellingen, de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (Stb. 2005, 649) treedt artikel 14, derde en vierde lid, van de Zorgverzekeringswet in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.