MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 063, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 063, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 063, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 063, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 063, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 063, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 063, nr. 7 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 5933-5934
- Kamerstukken I 2004-2005, 30 063, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 063, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 063, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 063, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 063, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 063, F (eindverslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 063, G (brief aan Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 063, H (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 1235-1249
- Handelingen I 2006-2007, blz. 417-419
- Handelingen I 2006-2007, blz. 439-442
- Handelingen I 2006-2007, blz. 482

 

 

 

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 695, houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Inwerkingtreding: 23 december 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is overgangsrecht te formuleren ten behoeve van uitkeringsgerechtigden die, woonachtig buiten Nederland maar in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, als gevolg van een wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet verliezen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Na het opschrift van hoofdstuk VII van de Toeslagenwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.