MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 664, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 664, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 664, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 664, nr. 4 (verslag)
- Handelingen II 2006-2007, blz. 511
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 664, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 664, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 664, C (eindverslag)
- Handelingen I 2006-2007, blz. 417-419
- Handelingen I 2006-2007, blz. 439-442
- Handelingen I 2006-2007, blz. 482

 

 

 

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 696, tot wijziging van de Wet van 7 december 2006, houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Inwerkingtreding: 23 december 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het overgangsrecht te wijzigen zoals dit is neergelegd in de Wet houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Indien het bij koninklijke boodschap van 4 april 2005 ingediende voorstel van wet houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (Kamerstukken I 2004-2005, 30 063, A) tot wet wordt verheven, wordt in het in artikel I van die wet ingevoegde artikel 44, tweede lid, onderdeel b, van de Toeslagenwet de zinsnede

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.