Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ENKELE  SV-WETTEN  INZAKE  DEFINITIEVE  VASTSTELLING  UITKERINGSPOSITIE  UITKERINGSGERECHTIGDEN  BUITENLAND

Versie 7 december 2006

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 665.
Handelingen II 2006-2007, blz. 511-511.
Kamerstukken I 2006-2007, 30 665 (...).
Handelingen I 2006-2007, blz. 417-419, 439-442, 482-482.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 697, houdende wijziging van enkele socialeverzekeringswetten betreffende de definitieve vaststelling van de uitkeringspositie van uitkeringsgerechtigden woonachtig in het buitenland. Inwerkingtreding: 23 december 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om voor uitkeringsgerechtigden die in een land wonen waarmee, ondanks vele inspanningen van de zijde van de Nederlandse regering, uiteindelijk geen verdrag in het kader van de Wet beperking export ¹ gesloten kon worden, het recht op uitkering te laten behouden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

1. Volgens de redactie dient "Wet beperking export" te worden vervangen door: Wet beperking export uitkeringen.

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet  [MvT]
Na hoofdstuk VIII, paragraaf 2, van de Algemene Ouderdomswet wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 3. Overige overgangsbepalingen
Art. 62.
De artikelen 8a en 9a zijn niet van toepassing op de pensioengerechtigde die:
a. op 31 december 1999 recht heeft op een ouderdomspensioen en op die dag niet in Nederland woont; en
b. op 19 december 2005 dit recht op ouderdomspensioen uitsluitend nog heeft op grond van artikel 2 van de Wet van 9 december 2004, houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 28 juni 1962 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid (Verdrag nr. 118, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zesenveertigste zitting; Trb. 1962, 122, en Trb. 1964, 23) (Stb. 2004, 715).

 

Art. II. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet  [MvT]
Artikel 68 van de Algemene nabestaandenwet komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x