MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 682, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 682, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 682, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 682, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 682, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 682, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 682, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 682, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 682, nr. 9 (tweede nota van wijziging)
- Handelingen II 2006-2007, blz. 719
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 682, A (verslag)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 682, B (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 682, C (gewijzigd voorstel van wet)
- Handelingen I 2006-2007, blz. 406-407

 

 

 

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 703, tot wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2007). Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2006, 704).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele correcties en andere wijzigingen aan te brengen in een aantal socialeverzekeringswetten, met name in verband met de inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. I.¹ Wijziging van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid  [MvT + bis]
De Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "bedoeld in hoofdstuk IIa of IIb" vervangen door: hoofdstuk II.
2. In het tweede lid wordt "bedoeld in hoofdstuk IIa of IIb" vervangen door: hoofdstuk II.
B. [MvT]
Het opschrift van hoofdstuk II, afdeling XII, komt te luiden: AFDELING XII. Overgangs- en slotbepalingen
C. [MvT]
Artikel 34 komt te luiden:
Art. 34.
Artikel 24 zoals dat luidde op de dag vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel A, van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007 blijft van toepassing met betrekking tot een recht op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb van de nieuwe Werkloosheidswet zoals die hoofdstukken luidden op de dag vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel J, van de Wet wijziging WW-stelsel, waarvan de eerste werkloosheidsdag is gelegen op of vóór laatstbedoelde dag.

1. Ingevolge het enig artikel, tweede lid, van het Besluit van 15 december 2006, Stb. 2006, 704, treedt artikel I in werking met ingang van 23 december 2006 en werkt terug tot en met 1 oktober 2006, red.


Art. II. Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria  [MvT]
Artikel 12, derde lid, van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria komt te luiden:
-3. De regels die op grond van artikel 122 van de Wet financiering sociale verzekeringen zijn gesteld over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de afdracht van gelden door het Rijk aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten gunste van het Toeslagenfonds plaatsvindt, zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. III. Wijziging van de Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.