MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 937, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 937, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 937, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 937, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 937, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 937, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 937, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 937, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Handelingen II 2006-2007, blz. 4117
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 937, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 937, B (verslag)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 937, C (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 2006-2007, blz. 1195

 

 

 

WET van 21 juli 2007, Stb. 2007, 302, tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen. Inwerkingtreding: 1 januari 2008 (Stb. 2007, 303).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de huidige systematiek van de toeslagen en kopjesbedragen te verbeteren en vereenvoudigen teneinde het sociaal minimum te waarborgen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Toeslagenwet  [MvT]
De Toeslagenwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. vervolgdagloon: het vervolgdagloon, bedoeld in artikel 21b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
B. [MvT]
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt "lager is dan het minimumloon" vervangen door: lager is dan €|59,80.
2. In het tweede lid, onderdeel b, vervalt "(Stb. 1980, 1)". [MvT]
3. In het tweede lid, onderdeel c, wordt "lager is dan 90% van het minimumloon" vervangen door: lager is dan €|54,61.
4. Het derde lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. per dag een inkomen heeft dat lager is dan:
1º. indien hij 23 jaar of ouder is: €|46,12;
2º. indien hij 22 jaar is: €|35,29;
3º. indien hij 21 jaar is: €|29,64;
4º. indien hij 20 jaar is: €|24,76;
5º. indien hij 19 jaar is: €|21,14;
6º. indien hij 18 jaar is: €|19,06.
5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.