MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 4 (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 5 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 6 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 9 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 10 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 11 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 12 (amendement-Omtzigt c.s.)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 13 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 14 (motie-Omtzigt en Heerts)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 15 (motie-Omtzigt en Heerts)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 16 (motie-Omtzigt en Heerts)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 17 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 18 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 19 (motie-Agema)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 20 (motie-Heerts en Omtzigt)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 21 (gewijzigde motie-Heerts en Omtzigt)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 22 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 23 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 24 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 918, nr. 25 (herdruk) (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 918, nr. 26 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 918, nr. 27 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 918, nr. 28 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 918, nr. 29 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 918, nr. 30 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 918, nr. 31 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 918, nr. 32 (brief Staatssecretaris van Financiën)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 918, nr. 33 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 918, nr. 34 (verslag algemeen overleg)
- Handelingen II 2006-2007, blz. 4185-4193
- Handelingen II 2006-2007, blz. 4509-4524
- Handelingen II 2006-2007, blz. 4670-4671
- Handelingen II 2007-2008, blz. 6534-6536
- Handelingen II 2007-2008, blz. 6662
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 918, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 918, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 918, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 918, D (eindverslag)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 375-383
- Handelingen I 2007-2008, blz. 391-405
- Handelingen I 2007-2008, blz. 467-468

 

 

 

WET van 13 december 2007, Stb. 2007, 540, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering). Inwerkingtreding: 21 december 2007 (Stb. 2007, 541), zie artikel X.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is zoveel mogelijk te voorkomen dat verzekeringsplichtigen als gevolg van het niet betalen van de verschuldigde premie van de zorgverzekering onverzekerd raken dan wel een moeilijk te beheersen schuldenlast opbouwen, en dat het in verband daarmee wenselijk is incassomaatregelen van zorgverzekeraars te ondersteunen door verzekeringsplichtigen die in verzuim zijn wat betreft de betaling van de premie, tijdelijk de mogelijkheid te ontnemen om de zorgverzekering op te zeggen, dat het met het oog op borging van publieke belangen wenselijk is te waarborgen dat in academische ziekenhuizen voldoende topreferente zorg wordt verleend en voldoende innovatie en ontwikkeling plaatsvindt, en in verband daarmee de bekostiging daarvan ten laste van het Zorgverzekeringsfonds te doen komen, dat het tevens wenselijk is een voorziening te treffen ten behoeve van een groep personen die door de invoering van de Zorgverzekeringswet niet langer in staat is op acceptabele voorwaarden een verzekering tegen ziektekosten te sluiten, dat het wenselijk is mogelijk te maken dat het College voor zorgverzekeringen het sociaal-fiscaal nummer van bepaalde groepen niet-verzekeringsplichtigen verwerkt voor de uitoefening van zijn taken en dat ziektekostenverzekeraars in beperkte mate van zorgaanbieders persoonsgegevens betreffende de gezondheid ontvangen voor zover dat noodzakelijk is voor uitvoering van de zorgverzekering en andere ziektekostenverzekeringen, dat het voorts wenselijk is de regeling van de zorgtoeslag te wijzigen met betrekking tot verdragsgerechtigden in samenhang met de door deze personen verschuldigde bijdrage, dat het ten slotte wenselijk is de regels inzake het bestuursmodel en werkwijze van enige colleges aan te passen in verband met de gewijzigde taken van die colleges;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 8a.
-1. Nadat de zorgverzekeraar de verzekeringnemer heeft aangemaand tot betaling van één of meer vervallen termijnen van de verschuldigde premie, kan de verzekeringnemer gedurende de tijd dat de verschuldigde premie en incassokosten niet zijn voldaan, de zorgverzekering niet opzeggen, tenzij de zorgverzekeraar de dekking van de zorgverzekering heeft geschorst.
-2. Het eerste lid lijdt uitzondering indien de zorgverzekeraar de verzekeringnemer binnen twee weken te kennen geeft de opzegging te bevestigen.
B. Vervallen. [MvT]
C.¹ [MvT]
Aan artikel 39, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
f. subsidies als bedoeld in artikel 123a.
D. [MvT]
Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "uit een oneven aantal van ten hoogste negen leden" vervangen door: uit ten hoogste drie leden.
2. Het vijfde lid vervalt.
3. Het zesde lid wordt vernummerd tot vijfde lid.
4. Na het vijfde lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.