MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 080, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 080, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 080, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 080, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 080, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 080, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 080, nr. 7 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2007-2008, blz. 1773
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 080, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 080, B (eindverslag)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 367-368

 

 

 

WET van 6 december 2007, Stb. 2007, 545, tot wijziging van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet teneinde enkele vereenvoudigingen te realiseren en een uitkering bij overlijden toe te voegen. Inwerkingtreding: 1 maart 2008 (Stb. 2007, 546).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet te wijzigen teneinde enkele vereenvoudigingen te realiseren en een uitkering bij overlijden toe te voegen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 22, vijfde lid, wordt "artikel 18 of artikel 61" vervangen door: artikel 18, artikel 61 of artikel 61a,.
B. [MvT]
Na artikel 61 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 61a.
-1. De nagelaten betrekkingen van een werknemer hebben recht op uitkering op grond van dit hoofdstuk over de periode vanaf de dag na overlijden tot en met één maand na de dag van het overlijden, ten bedrage van het loon dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam, indien zij van een werkgever die verkeert in een omstandigheid als bedoeld in artikel 61 een overlijdensuitkering te vorderen hebben.
-2. Artikel 674, derde en vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 63 zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het recht op uitkering op grond van dit artikel. De artikelen 19, 20, 21, 64 en 65 zijn niet van toepassing met betrekking tot het recht op uitkering op grond van dit artikel.
C. [MvT + bis + bis + bis]
Artikel 62 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.