MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 229, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 229, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 229, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 229, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 229, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 229, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 229, nr. 7 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2007-2008, blz. 1773
- Kamerstukken I 2007-2018, 31 229, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2007-2018, 31 229, B (eindverslag)
- Kamerstukken I 2007-2018, 31 229, C (nota van verbetering)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 295

 

 

 

WET van 29 november 2007, Stb. 2007, 551, houdende wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet  SZW-wetgeving 2008). Inwerkingtreding: 1 januari 2008 (Stb. 2007, 552).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Wet werk en inkomen kunstenaars wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Na artikel 23 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 23a.
Indien bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen de uitvoering van deze wet volledig is overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 van die wet, treedt dat bestuur voor de toepassing van deze wet, met uitzondering van paragraaf 5.4 en hoofdstuk 6, in de plaats van de betrokken colleges.
B. [MvT]
Het opschrift van artikel 45 komt te luiden: Toezicht door Onze Minister.
C. [MvT]
In paragraaf 5.3 wordt na artikel 45 een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 45a. Toezicht door gemeenten
Met het toezicht op de naleving van deze wet zijn belast de bij besluit van het college aangewezen ambtenaren.

 

Art. II.  [MvT]
De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 1 wordt onderdeel b vervangen door:
b. college: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 11.
B. [MvT]
Artikel 2, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:
1. In subonderdeel 1º wordt ", en" vervangen door een puntkomma.
2. Onder vernummering van subonderdeel 2º tot subonderdeel 3º wordt na subonderdeel 1º een nieuw subonderdeel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.