MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 9 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 10 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 11 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 12 (motie-Van Hijum c.s.)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 13 (motie-Van Hijum c.s.)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 14 (gewijzigde motie-Van Hijum c.s.)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 15 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 909, nr. 16 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 909, nr. 17 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 909, nr. 18 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2006-2007, blz. 4532-4543
- Handelingen II 2006-2007, blz. 4671-4672
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 909, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 909, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 909, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 909, D (eindverslag)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 415-418
- Handelingen I 2007-2008, blz. 439-444

 

 

 

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 553, houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet. Inwerkingtreding: 1 januari 2008 (Stb. 2007, 554).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitvoering te ondersteunen bij de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen  [MvT]
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 26, eerste lid, komt te luiden:
-1. Ten aanzien van de verzekerde die op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b, c of d, van de Ziektewet recht heeft op ziekengeld is op het UWV artikel 25, tweede, vierde, vijfde, en achtste tot en met zestiende lid, niet van toepassing en is artikel 25, eerste, derde en zesde lid, van overeenkomstige toepassing. Het UWV stelt, binnen een bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn, in overleg met die verzekerde, een plan van aanpak op. Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd. Artikel 30a, derde en vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is van overeenkomstige toepassing, waarbij voor "de re-integratievisie" telkens wordt gelezen: het plan van aanpak.
B. [MvT]
Na artikel 133a wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 133c Overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet 12 december  2007, houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (Stb. 2007, 553)
Ten aanzien van personen van wie de eerste dag van de wachttijd is gelegen vóór de inwerkingtreding van de Wet 12 december 2007, houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (Stb. 2007, 553), is artikel 26, zoals dat luidde op de dag vóór de inwerkingtreding van eerstgenoemde wet, van toepassing.

1. Redactie: ingevolge artikel XXIVd van de Verzamelwet SZW-wetgeving 2008 is "Art. 133b" vervangen door: Art. 133c.

 

Art. II. Wijziging van de Ziektewet  [MvT]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 19 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.