MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 7 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 8 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 9 (amendement-Omtzigt en Heerts)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 10 (amendement-Omtzigt en Heerts)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 11 (amendement-Heerts en Omtzigt)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 12 (motie-Omtzigt c.s.)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 13 (motie-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 14 (motie-Nicolaï c.s.)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 15 (gewijzigde motie-Omtzigt c.s.)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 16 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 17 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 970, nr. 18 (gewijzigd amendement-Omtzigt en Heerts)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 970, nr. 19 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 970, nr. 20 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 970, nr. 21 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 970, nr. 21 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 970, nr. 22 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2008-2009, 30 970, nr. 23 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2006-2007, blz. 5227-5243
- Handelingen II 2006-2007, blz. 5440-5444
- Handelingen II 2007-2008, blz. 176
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 970, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 970, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 970, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 970, D (eindverslag)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 463-467

 

 

 

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 555, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen). Inwerkingtreding: 1 januari 2008 (Stb. 2007, 556).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter verbetering van de dienstverlening aan burgers gewenst is het wettelijk mogelijk te maken dat in de keten werk en inkomen gegevens gezamenlijk worden verwerkt en slechts eenmaal aan burgers worden gevraagd en dat er op het terrein van de informatievoorziening enige deregulering kan plaatsvinden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen  [MvT]
De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT + bis]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel p komt te luiden:
p. het Inlichtingenbureau: de als zodanig door Onze Minister aangewezen instelling die is belast met de coördinatie en dienstverlening ten behoeve van de gemeenten bij de verwerking van gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van taken op het gebied van sociale zekerheid;. [MvT]
2. Onder verlettering van de onderdelen u tot en met w tot onderdelen q tot en met s vervallen de onderdelen q, r, s en t. [MvT]
B. [MvT + bis]
Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, tweede zin, vervalt "op bij ministeriële regeling te bepalen wijze". [MvT]
2. Het derde en vierde lid komen te luiden:
-3. De gegevens en bewijsstukken die nodig zijn voor de beslissing op de aanvraag van de belanghebbende door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen onderscheidenlijk burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente dan wel voor de verdere behandeling van zijn aangifte van werkloosheid door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen worden door de Centrale organisatie werk en inkomen niet verkregen van de belanghebbende voor zover ze verkregen kunnen worden uit de polisadministratie, bedoeld in artikel 33, de verzekerdenadministratie, bedoeld in artikel 35, alsmede uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, tenzij hierdoor een goede vervulling van de taak van de Centrale organisatie werk en inkomen op grond van dit artikel wordt belet of bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen andere administraties worden aangewezen waarvoor de eerste zin van toepassing is, worden regels gesteld over de gegevens die het betreft en kunnen administraties worden aangewezen waarvoor de eerste zin tijdelijk niet van toepassing is. Indien het authentieke gegevens uit andere basisregistraties betreft, is dit lid van overeenkomstige toepassing.
-4. De Centrale organisatie werk en inkomen draagt de aanvraag of aangifte, bedoeld in het eerste lid, met de daarbij verstrekte gegevens en bewijsstukken, alsmede het daarbij behorende burgerservicenummer, over aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen onderscheidenlijk burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente. De Centrale organisatie werk en inkomen doet tegelijkertijd van deze overdracht schriftelijk mededeling aan belanghebbende.
3. Onder vernummering van het vijfde lid tot achtste lid worden drie leden ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.