Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WFSV,  WAO  EN  WET  WIA  ONDER  MEER  IN  VERBAND  MET  AFSCHAFFEN  MOGELIJKHEID  EIGENRISICODRAGER  TE  WORDEN  EN  AFSCHAFFEN  PREMIEDIFFERENTIATIE  VOOR  AOK

Versie 12 december 2007

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 31 050.
Handelingen II 2007-2008, blz. 751-751.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 050 (A, B, C, D).
Handelingen I 2007-2008, blz. 409-415, 428-439.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 557, houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen. Inwerkingtreding: 1 januari 2008 (Stb. 2007, 558).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen te worden, en de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas af te schaffen en voorts enige andere wijzigingen aan te brengen in de Wet financiering sociale verzekeringen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 33, tweede lid, wordt "in artikel 37 bedoelde gedifferentieerde premie" vervangen door: in artikel 37 bedoelde uniforme premie.
B.
[MvT]
Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden: Basispremie, uniforme premie en gedifferentieerde premie.
2. In het eerste lid, wordt "een basispremie en twee gedifferentieerde premies" vervangen door: een basispremie, een uniforme premie en een gedifferentieerde premie.
C.
[MvT]
Artikel 37 komt te luiden:
Art. 37. Uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas
-1. Het UWV stelt, onder goedkeuring van Onze Minister, voor de berekening van de uniforme premie ten behoeve van de Arbeidsongeschiktheidskas een percentage vast.
-2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de wijze waarop het percentage, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld.
-3. Indien Onze Minister zijn goedkeuring onthoudt aan een door het UWV vastgesteld percentage, stelt hij het percentage vast.
D.
[MvT]
Artikel 38a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "de artikelen 37 en 38" vervangen door "artikel 38", wordt "gedifferentieerde premie ten behoeve van de Arbeidsongeschiktheidskas respectievelijk ten behoeve van de Werkhervattingskas" vervangen door "gedifferentieerde premie ten behoeve van de Werkhervattingskas" en wordt "artikel 37, eerste lid, onderdeel a, respectievelijk het percentage, bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a" vervangen door "artikel 38, eerste lid, onderdeel a".
2. In het tweede lid wordt "bedoeld in artikel 8, 9 of 11 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering" vervangen door: bedoeld in artikel 11 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
E.
[MvT + bis]
Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt aan onderdeel a na de puntkomma toegevoegd "of" en vervalt onderdeel b, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.
2. Het achtste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x