MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 050, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 050, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 050, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 050, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 050, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 050, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 050, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 050, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Handelingen II 2007-2008, blz. 751
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 050, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 050, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 050, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 050, D (eindverslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 050, E (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 050, F (brief aan Minister van SZW)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 409-415
- Handelingen I 2007-2008, blz. 428-439

 

 

 

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 557, houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen. Inwerkingtreding: 1 januari 2008 (Stb. 2007, 558).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen te worden, en de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas af te schaffen en voorts enige andere wijzigingen aan te brengen in de Wet financiering sociale verzekeringen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 33, tweede lid, wordt "in artikel 37 bedoelde gedifferentieerde premie" vervangen door: in artikel 37 bedoelde uniforme premie.
B. [MvT]
Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden: Basispremie, uniforme premie en gedifferentieerde premie.
2. In het eerste lid, wordt "een basispremie en twee gedifferentieerde premies" vervangen door: een basispremie, een uniforme premie en een gedifferentieerde premie.
C. [MvT]
Artikel 37 komt te luiden:
Art. 37. Uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas
-1. Het UWV stelt, onder goedkeuring van Onze Minister, voor de berekening van de uniforme premie ten behoeve van de Arbeidsongeschiktheidskas een percentage vast.
-2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de wijze waarop het percentage, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld.
-3. Indien Onze Minister zijn goedkeuring onthoudt aan een door het UWV vastgesteld percentage, stelt hij het percentage vast.
D. [MvT]
Artikel 38a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "de artikelen 37 en 38" vervangen door "artikel 38", wordt "gedifferentieerde premie ten behoeve van de Arbeidsongeschiktheidskas respectievelijk ten behoeve van de Werkhervattingskas" vervangen door "gedifferentieerde premie ten behoeve van de Werkhervattingskas" en wordt "artikel 37, eerste lid, onderdeel a, respectievelijk het percentage, bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a" vervangen door "artikel 38, eerste lid, onderdeel a".
2. In het tweede lid wordt "bedoeld in artikel 8, 9 of 11 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering" vervangen door: bedoeld in artikel 11 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
E. [MvT + bis]
Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt aan onderdeel a na de puntkomma toegevoegd "of" en vervalt onderdeel b, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.
2. Het achtste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.