MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 106, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 106, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 106, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 106, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 106, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 106, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 106, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 106, nr. 8 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 106, nr. 9 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 106, nr. 10 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 106, nr. 11 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 106, nr. 12 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 106, nr. 13 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 106, nr. 14 (gewijzigd amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 106, nr. 15 (gewijzigd amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 106, nr. 16 (gewijzigd amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 106, nr. 17 (gewijzigd amendement-Ulenbelt)
- Handelingen II 2007-2008, blz. 2029-2037
- Handelingen II 2007-2008, blz. 2101
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 106, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 106, B (eindverslag)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 409-415
- Handelingen I 2007-2008, blz. 428-439
- Handelingen I 2007-2008, blz. 590

 

 

 

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 567, houdende wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in verband met wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten). Inwerkingtreding: 1 januari 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen te wijzigen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in situaties waarin heropening of verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering voortvloeit uit de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toepasselijkheid van het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 115, eerste lid, onderdeel o, wordt na "wordt verhaald" ingevoegd: of hetgeen op grond van artikel 91e van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door het UWV wordt vergoed.
B. [MvT]
Aan artikel 117, zesde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
f. het een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft voor zover deze uitkering verhoogd is als gevolg van de inwerkingtreding van artikel IV, onderdeel A, van de Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten.
C. [MvT]
Indien artikel I, onderdeel N, onder 4, van het bij koninklijke boodschap van 21 mei 2007 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen (Kamerstukken 31 050) tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt artikel 117, zesde lid, onderdeel f, verletterd tot onderdeel e.

 

Art. II. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 9, eerste lid, wordt "70% van de grondslag" vervangen door: 75% van de grondslag.
B. [MvT]
In artikel 15 wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.