BESLUIT van 23 mei 2008, Stb. 2008, 186, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg alsmede van het tijdstip van vervallen van het Tijdelijk besluit gebruik sofinummer experimenten informatietechnologie zorg

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 mei 2008, kenmerk MEVA/ICT-2846753;
     Gelet op artikel 26 van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. De artikelen 1, 2, 3, 10, 11, 14 tot en met 20, 21, onderdeel A, B, D, E, F en G, en 22 tot en met 26 van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg alsmede de artikelen 1 tot en met 25 en 30 tot en met 38 van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.