MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 8 (amendement-Van Gent)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 9 (amendement-Vos)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 10 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 11 (amendement-Van Gent en Vos)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 12 (amendement-Van Gent c.s.)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 13 (amendement-Vos en Van Gent)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 14 (motie-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 15 (gewijzigd amendement-Van Gent c.s.)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 16 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 366, nr. 17 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2007-2008, blz. 5422-5448
- Handelingen II 2007-2008, blz. 5566-5567
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 366, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 366, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 366, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 366, D (eindverslag)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 1258

 

 

 

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 192, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de periode voor deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen). Inwerkingtreding: 4 juni 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet arbeid en zorg te wijzigen om een uitkering mogelijk te maken voor zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling, alsmede enkele socialezekerheidswetten te wijzigen om de periode te verruimen waarin op grond van deze wetten deelname aan een vrijwillige verzekering kan worden verzocht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet arbeid en zorg  [MvT]
De Wet arbeid en zorg wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift van artikel 1:1 komt te luiden: Algemene begrippen.
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma worden de volgende onderdelen toegevoegd:
c. winst uit onderneming: de belastbare winst uit onderneming, bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in paragraaf 3.2.4 van die wet, en de MKB-winstvrijstelling, bedoeld in paragraaf 3.2.5 van die wet;
d. dienstbetrekking: een dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet;
e. aanmerkelijk belang: aanmerkelijk belang als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet inkomstenbelasting 2001;
f. inkomsten uit tegenwoordige arbeid: het gezamenlijke bedrag van:
1º. het belastbaar loon uit tegenwoordige arbeid, bedoeld in afdeling 3.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001;
2º. het belastbaar loon ter zake van het in Nederland verrichten van arbeid, bedoeld in afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001;
3º. het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, bedoeld in afdeling 3.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001, behoudens voor zover het een werkzaamheid betreft als bedoeld in de artikelen 3.91, eerste lid, onderdeel a en b, en 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001; en
4º. het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland, bedoeld in afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, behoudens voor zover het een werkzaamheid betreft als bedoeld in de artikelen 3.91, eerste lid, onderdeel a en b, en 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
B. [MvT]
Het opschrift van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 2, komt te luiden: De zelfstandige en de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst.
C. [MvT]
Artikel 3:17 komt als volgt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.