MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 087, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 087, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 087, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 087, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 087, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 087, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2007-2008, blz. 2339
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 087, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 087, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 087, C (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 087, D (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 087, E (eindverslag)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 1251-1252

 

 

 

WET van 22 mei 2008, Stb. 2008, 199, tot wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen te vergemakkelijken. Inwerkingtreding: 13 juni 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het verhaal te vergemakkelijken van kosten van door (overheids)werkgevers en het UWV verplicht genomen maatregelen tot re-integratie van een gekwetste tijdens diens ziekte of arbeidsongeschiktheid;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek  [MvT]
In artikel 107a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:
-3. De in het tweede lid bedoelde aansprakelijke is eveneens verplicht tot vergoeding van de door de werkgever gemaakte redelijke kosten ter nakoming van zijn in artikel 658a van Boek 7 bedoelde verplichtingen. De aansprakelijke kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de gekwetste ten dienste zou hebben gestaan.

 

Art. II. Wijziging van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren  [MvT]
De Verhaalswet ongevallen ambtenaren wordt als volgt gewijzigd:
Na artikel 3 worden twee artikelen toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.