Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ENIGE  WETTEN  OM  KOSTENVERHAAL  RE-INTEGRATIEMAATREGELEN  TE  VERGEMAKKELIJKEN

Versie 22 mei 2008

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 2007-2008, 31 087.
Handelingen II 2007-2008, blz. 2339-2339.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 087 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2007-2008, blz. 1251-1252.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 22 mei 2008, Stb. 2008, 199, tot wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen te vergemakkelijken. Inwerkingtreding: 13 juni 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het verhaal te vergemakkelijken van kosten van door (overheids)werkgevers en het UWV verplicht genomen maatregelen tot re-integratie van een gekwetste tijdens diens ziekte of arbeidsongeschiktheid;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek  [MvT]
In artikel 107a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:
-3. De in het tweede lid bedoelde aansprakelijke is eveneens verplicht tot vergoeding van de door de werkgever gemaakte redelijke kosten ter nakoming van zijn in artikel 658a van Boek 7 bedoelde verplichtingen. De aansprakelijke kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de gekwetste ten dienste zou hebben gestaan.

 

Art. II. Wijziging van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren  [MvT]
De Verhaalswet ongevallen ambtenaren wordt als volgt gewijzigd:
Na artikel 3 worden twee artikelen toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x