MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 980, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 980, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 980, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 980, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 980, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 980, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 980, nr. 7 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2007-2008, blz. 3041
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 980, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 980, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 980, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 980, D (eindverslag)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 1258

 

 

 

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 200, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb). Inwerkingtreding: 1 juli 2008 (Stb. 2008, 238).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in de Algemene wet bestuursrecht regels op te nemen met betrekking tot het verschaffen van informatie over samenhangende besluiten en coördinatie van de voorbereiding en het nemen van die besluiten alsmede van de rechtsbescherming tegen die besluiten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
Na afdeling 3.4 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:
AFDELING 3.5. Samenhangende besluiten
§ 3.5.1. Algemeen [MvT]
Art. 3:19. [MvT]
Deze afdeling is van toepassing op besluiten die nodig zijn om een bepaalde activiteit te mogen verrichten en op besluiten die strekken tot het vaststellen van een financiële aanspraak met het oog op die activiteit.
§ 3.5.2. Informatie [MvT]
Art. 3:20. [MvT]
-1. Het bestuursorgaan bevordert dat een aanvrager in kennis wordt gesteld van andere op aanvraag te nemen besluiten waarvan het bestuursorgaan redelijkerwijs kan aannemen dat deze nodig zijn voor de door de aanvrager te verrichten activiteit.
-2. Bij de kennisgeving wordt per besluit in ieder geval vermeld:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.