Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 2007-2008, 31 012.
Handelingen II 2007-2008, blz. 2455-2462, 2619-2619.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 012 (A, B, C).
Handelingen I 2007-2008, blz. 1416-1435, 1435-1446, 1450-1450.

 

 

WET van 27 juni 2008, Stb. 2008, 272, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht. Inwerkingtreding: 15 juli 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet van 15 november 2006, Stb. 2006, 564, heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot wijziging in de Grondwet van de bepalingen omtrent de uitsluiting van wilsonbekwamen van het kiesrecht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Grondwet ondergaat de in de artikelen II en III omschreven veranderingen.

 

Art. II.
Artikel 54, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.