MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 377, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 377, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 377, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 377, nr. 4 (verslag)
- Handelingen II 2007-2008, blz. 5453
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 377, A (eindverslag)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 1258

 

 

 

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 277, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de rechtsgang bij inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden (rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden). Inwerkingtreding: 1 augustus 2008 (Stb. 2008, 278).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nadere regels te stellen voor de rechtsgang die is aangewezen ter zake van de inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Artikel 69 van de Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt na "alsmede met" ingevoegd: het nemen van beschikkingen over.
2. Het zevende lid, onderdeel a, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.