Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 2007-2008, 31 115.
Handelingen II 2007-2008, blz. 7531-7531.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 115 (A, B).
Handelingen I 2008-2009, blz. 1-3.

 

 

WET van 25 september 2008, Stb. 2008, 405, tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen. Inwerkingtreding: 1 december 2008 (Stb. 2008, 481).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is de Kieswet aan te passen teneinde daarin een aantal technische aanpassingen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
In artikel 8:4, onderdeel g, van de Algemene wet bestuursrecht wordt na "de stemopneming" ingevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.