Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 31 383.
Handelingen II 2007-2008, blz. 7104-7104.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 383 (A, B).
Handelingen I 2007-2008, blz. 1677-1678.

 

 

WET van 11 september 2008, Stb. 2008, 408, tot wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met de overgang van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap. Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (Stb. 2008, 539).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verantwoordelijkheid voor voorzieningen voor jongeren met een handicap die onderwijs volgen over te dragen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat het daartoe noodzakelijk is de wettelijke bepalingen ter zake aan te passen, dat daartoe de Wet overige OCW-subsidies en de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen dienen te worden gewijzigd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
Artikel 2.17 van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vervalt.

 

Art. III.
In de bijlage bij de Beroepswet wordt in onderdeel C na onderdeel 28 ingevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.