Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ONDER  MEER  ZW  IN  VERBAND  MET  ZIEKMELDINGSPROCES

Versie 11 september 2008

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 31 357.
Handelingen II 2007-2008, blz. 7241-7241.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 357 (A).
Handelingen I 2007-2008, blz. 1677-1678.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 11 september 2008, Stb. 2008, 414, tot wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet-naleving van zijn verplichtingen in dit proces. Inwerkingtreding: 1 november 2008 (Stb. 2008, 415).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten te wijzigen ten aanzien van de wijze van aangifte door de werkgever aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid van de werknemer en ten aanzien van de sanctie voor de werkgever in het geval van niet-naleving van zijn verplichtingen in dit proces;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Ziektewet  [MvT]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 38 van de Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "dertien weken" telkens vervangen door: 42 weken.
2. Onder vernummering van het vierde tot en met het achtste lid tot het derde tot en met het zevende lid vervalt het derde lid.
3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:
-3. Indien de werkgever de verplichting, bedoeld in het eerste lid, of in de eerste zin van het tweede lid, niet of niet behoorlijk is nagekomen, legt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de werkgever een boete op van ten hoogste |455,00.
4. In het vierde lid (nieuw) wordt "achtste lid" vervangen door: zevende lid.
5. Na het zevende lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x