MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 4 (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 5 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 8 (amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 9 (amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 10 (amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 11 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 12 (amendement-Arib)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 13 (amendement-Arib)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 14 (gewijzigd amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 15 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 16 (motie-Smilde c.s.)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 17 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 18 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 19 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 20 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 21 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 22 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 23 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 24 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 25 (motie-Van Gent en Arib)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 26 (motie-Arib)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 27 (motie-Agema)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 28 (motie-Agema)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 29 (motie-Agema)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 30 (amendement-Arib)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 31 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 249, nr. 32 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2010-2011, 31 249, nr. 33 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 2007-2008, blz. 4972-5001
- Handelingen II 2007-2008, blz. 5200-5213
- Handelingen II 2007-2008, blz. 5563-5565
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 249, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 249, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 249, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 249, D (eindverslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 249, E (motie-Slagter-Roukema c.s.)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 249, F (motie-Klein Breteler c.s.)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 249, G (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 249, H (herdruk) (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 249, I (herdruk) (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 207-215
- Handelingen I 2008-2009, blz. 232-245
- Handelingen I 2008-2009, blz. 297

 

 

 

WET van 30 oktober 2008, Stb. 2008, 526, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen. Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (Stb. 2008, 527).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te regelen dat zorgaanbieders die medisch noodzakelijke zorg hebben verleend aan bepaalde groepen vreemdelingen als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 een bijdrage kunnen ontvangen in de inkomsten die zij dientengevolge derven, en dat het wenselijk is bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen onder de verzekering, bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en daarmee onder de verzekeringsplicht, bedoeld in de Zorgverzekeringswet, te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Na artikel 122 van de Zorgverzekeringswet wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 122a. [MvT]
-1. Het College zorgverzekeringen verstrekt bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan: [MvT + bis]
a. vreemdelingen als bedoeld in artikel 8, onderdeel f of h, van de Vreemdelingenwet 2000, voor zover het betreft vreemdelingen die in afwachting zijn van een beslissing op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van die wet, dan wel vreemdelingen die in afwachting zijn van een beslissing op een bezwaarschrift of een beroepschrift naar aanleiding van een beslissing als hiervoor bedoeld en deze procedure krachtens de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een rechterlijke beslissing in Nederland mogen afwachten; en
b. vreemdelingen als bedoeld in artikel 10 van de Vreemdelingenwet 2000.
-2. Onder medisch noodzakelijke zorg wordt verstaan zorg of overige diensten als bedoeld in artikel 11 van deze wet of in artikel 6 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, met uitzondering van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen vormen van zorg of diensten, en slechts voor zover de zorgaanbieder verstrekking ervan, gezien de aard van de prestaties en de verwachte duur van het verblijf van de vreemdeling, medisch noodzakelijk acht. [MvT + bis]
-3. Geen bijdrage wordt verstrekt voor zover de kosten voor de verleende zorg: [MvT + bis]
a. op de vreemdeling of een verzekeraar van de vreemdeling kunnen worden verhaald;
b. op grond van een andere wettelijke bepaling kunnen worden vergoed; of
c. hoger zijn dan in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is.
-4. Indien zorg is verleend die aan verzekerden doorgaans zonder verwijzing, recept of zonder indicatie als bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt verleend, bedraagt de bijdrage: [MvT + bis]
a. 100% van de kosten die verband houden met zwangerschap en bevalling; en
b. 80% van de kosten in de overige gevallen;
voor zover deze kosten niet op grond van het derde lid zijn of kunnen worden betaald of buiten beschouwing dienen te blijven.
-5. In bijdragen als bedoeld in het eerste lid voor andere zorg dan de zorg, bedoeld in het vierde lid, wordt voorzien door middel van met het oog op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.