BESLUIT van 29 december 2008, Stb. 2008, 591, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet stimulering arbeidsparticipatie alsmede het tijdstip van vervallen van het Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2008, nr. AM/BR/08/34130;
     Gelet op artikel XIII van de Wet stimulering arbeidsparticipatie en artikel 5 van het Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De artikelen van de Wet stimulering arbeidsparticipatie treden in werking met ingang van 1 januari 2009, met uitzondering van de artikelen VIII, onderdeel B, IX, onderdeel B, en X, onderdeel B, die in werking treden met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.