MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 9 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 10 (amendement-Tichelaar)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 11 (amendement-Tichelaar)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 12 (amendement-Tichelaar)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 13 (gewijzigd amendement-Tichelaar)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 14 (motie-Van Hijum en Tichelaar)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 15 (motie-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 16 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 17 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 707, nr. 18 (gewijzigde motie-Ulenbelt)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 1702-1708
- Handelingen II 2008-2009, blz. 1738
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 707, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 707, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 707, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 707, D (eindverslag)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 707, F (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 828-835
- Handelingen I 2008-2009, blz. 895-908
- Handelingen I 2008-2009, blz. 910

 

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 598, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar of ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar of ouder. Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (Stb. 2008, 599).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de premievrijstelling voor oudere werknemers te vervangen door een premiekorting ten behoeve van werkgevers voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar of ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar of ouder;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen  [MvT]
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Het opschrift van hoofdstuk 3, afdeling 6, komt te luiden: AFDELING 6. Premiekortingen en premievrijstelling.
B. [MvT]
Het opschrift van hoofdstuk 3, afdeling 6, paragraaf 1, komt te luiden: § 1. Premiekortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer.
C. [MvT]
Artikel 47 komt te luiden:
Art. 47. Premiekorting oudere werknemer
-1. De werkgever past een korting toe op het totaal van de door hem en zijn werknemers op grond van de artikelen 27 en 31 verschuldigde premies en de door hem op grond van afdeling 4 verschuldigde premies bij een dienstbetrekking met een werknemer:
a. die onmiddellijk voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet werk en inkomen kunstenaars, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, of op wachtgeld als bedoeld in artikel 6, vierde lid, van de Werkloosheidswet; en
b. die op het moment van in dienst treden bij die werkgever 50 jaar of ouder is.
De korting wordt toegepast voor zolang de dienstbetrekking met die werknemer duurt, doch ten hoogste gedurende de eerste drie jaar vanaf de aanvang van die dienstbetrekking.
-2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het eerste lid van overeenkomstige toepassing is bij een dienstbetrekking met een werknemer die behoort tot een nader te bepalen categorie van personen die onmiddellijk voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking recht hebben op een nabestaandenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet
-3. Ten aanzien van een werknemer die 62 jaar of ouder is op wie in een tijdvak waarover premie wordt betaald het eerste of tweede lid niet van toepassing is, past de werkgever, voor zolang de dienstbetrekking duurt, een korting toe op het totaal van de verschuldigde premies, bedoeld in het eerste lid, met ingang van de eerste dag van het tijdvak waarover premie wordt betaald waarin de werknemer de leeftijd van 62 jaar bereikt.
-4. De werkgever bewaart bij de loonadministratie een verklaring van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank, het college van burgemeester en wethouders of een andere uitkeringsinstantie, dat de werknemer, bedoeld in het eerste of tweede lid, voorafgaande aan de datum van aanvang van dienstbetrekking recht had op een uitkering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, of voldoet aan het tweede lid.
D. [MvT]
Artikel 48 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.