MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 520, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 520, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 520, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 520, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 520, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 520, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 1275
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 520, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 520, B (eindverslag)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 341-342

 

 

 

WET van 11 november 2008, Stb. 2008, 603, tot wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten. Inwerkingtreding: 1 januari 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het verrichten van arbeid door uitkeringsgerechtigden die een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen ontvangen aantrekkelijker te maken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT]
Artikel 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, aanhef, komt te luiden: Indien degene die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering inkomsten uit arbeid geniet, wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.