MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 550, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 550, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 550, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 550, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 550, nr. 5 (nota n.a.v het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 550, nr. 6 (motie-Van Miltenburg)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 550, nr. 7 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 2744-2756
- Handelingen II 2008-2009, blz. 2961
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 550, A (eindverslag)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 877

 

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2009, 17, tot wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE-organisaties. Inwerkingtreding: 21 januari 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de subsidiëring van de MEE-organisaties ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten nog enige tijd kan worden voortgezet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Artikel 3.1.7 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.