MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 525, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 525, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 525, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 525, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 525, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 525, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 525, nr. 7 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 2823
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 525, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 525, B (eindverslag)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 877

 

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2009, 63, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming. Inwerkingtreding: 1 juli 2009 (Stb. 2009, 273).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is personen die rechtens hun vrijheid is ontnomen uit te sluiten van recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming aangezien zij reeds door de Staat worden voorzien in de kosten van levensonderhoud;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet  [MvT]
De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 1, eerste lid, worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:
e. rechtens zijn vrijheid is ontnomen: rechtens zijn vrijheid is ontnomen, behoudens de gevallen, bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;
f. justitiële inrichting: een penitentiaire inrichting of een inrichting voor verpleging van terbeschikkinggestelden.
B. [MvT]
Na artikel 8a wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 8b.
-1. Geen recht op ouderdomspensioen ontstaat voor de pensioengerechtigde aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen indien de dag waarop het ouderdomspensioen zou ingaan, is gelegen in de periode dat hem rechtens zijn vrijheid is ontnomen.
-2. Het recht op ouderdomspensioen eindigt indien de pensioengerechtigde rechtens zijn vrijheid is ontnomen gedurende ten minste één maand.
-3. De persoon die op grond van het eerste of tweede lid geen recht op ouderdomspensioen heeft, heeft met ingang van de eerste dag van de maand waarin hij in vrijheid is gesteld met inachtneming van de bepalingen van deze wet recht op ouderdomspensioen.
-4. Voor de toepassing van het tweede lid worden perioden van vrijheidsontneming samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.
-5. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing en het derde lid is van overeenkomstige toepassing op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën personen waarbij tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt.
C. [MvT]
In artikel 17 wordt onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid een lid ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.