MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 713, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 713, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 713, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 713, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 713, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 713, nr. 6 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 3451
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 713, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 713, B (eindverslag)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 908-909

 

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2009, 152, tot wijziging van de Ziektewet om uitkering van ziekengeld mogelijk te maken aan personen die op zaterdagen en zondagen werken. Inwerkingtreding: 1 april 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Ziektewet te wijzigen teneinde het mogelijk te maken om ziekengeld uit te keren aan personen die op zaterdagen en zondagen werken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
De aanhef van artikel 29, tweede lid, komt als volgt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.