Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

AANPASSINGSWET  VIERDE  TRANCHE  AWB

Versie 25 juni 2009

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 31 124.
Handelingen II 2008-2009, blz. 4803-4803.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 124 (A, B, C, D).
Handelingen I 2008-2009, blz. 1597-1619, 1619-1647.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb). Inwerkingtreding: 1 juli 2009 (Stb. 2009, 266).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de bijzondere wetten aan te passen aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  1

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht

 

Art. 1.  [MvT]
De bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
1. Aan onderdeel B (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wordt toegevoegd:
[MvT]
7.¹ Besluit tijdelijk financieel toezicht BES.
8.¹ Besluit tijdelijk financieel toezicht Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten.
2. In onderdeel B (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vervallen de subonderdelen 7 onderscheidenlijk 8 ¹ op het tijdstip waarop het Besluit tijdelijk financieel toezicht BES onderscheidenlijk het Besluit tijdelijk financieel toezicht Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten vervallen.
[MvT]
3. Onderdeel C (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) wordt gewijzigd als volgt:
[MvT]
a. subonderdeel 3 komt te luiden:
3. De bepalingen, genoemd in artikel 20.2, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer.
b. Het tweede subonderdeel 6 wordt vernummerd tot subonderdeel 7.
4. In onderdeel E (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vervallen de subonderdelen 5 en 6.
[MvT]

1. Volgens de redactie dienen de subonderdelen 7 en 8 te worden vernummerd tot subonderdelen 6 en 7.

 

Art. 2.  [MvT]
Indien het bij koninklijke boodschap van 22 juli 2004 ingediende voorstel van wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) tot wet is of wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:
A.
In artikel I, onderdeel F, wordt aan artikel 5:1, derde lid, een volzin toegevoegd, luidende:
Artikel 51, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.
B.
[MvT]
Artikel I, onderdeel I, wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 5:44 wordt als volgt gewijzigd:
[MvT]
1º. Het eerste lid komt te luiden:
-1. Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op indien tegen de overtreder wegens dezelfde gedraging een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting is begonnen, dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd.
2º. In het derde lid, onderdeel a, wordt "zowel van strafvervolging als van toepassing van artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht" vervangen door: van strafvervolging.
2. In artikel 5:45, tweede lid, wordt "twee" vervangen door: drie.
[MvT]
3. In artikel 5:47 vervalt de tweede volzin.
[MvT]
Ba.
In artikel I, onderdeel P, wordt "artikel 8:74, eerste lid" vervangen door "artikel 8:74, eerste en tweede lid" en wordt voor "vervangen" ingevoegd: telkens.
C.
[MvT]
Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
2. Toegevoegd wordt een tweede lid, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x