MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 767, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 767, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 767, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 767, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 767, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 767, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 767, nr. 7 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 767, nr. 8 (motie-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 767, nr. 9 (motie-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 767, nr. 10 (motie-Ko┼čer Kaya)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 767, nr. 11 (gewijzigde motie-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 767, nr. 12 (gewijzigde motie-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 767, nr. 13 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 4716-4747
- Handelingen II 2008-2009, blz. 4894-4895
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 767, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 767, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 767, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 767, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 767, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 767, F (eindverslag)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1654-1657
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1671-1677

 

 

 

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 269, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen. Inwerkingtreding: 1 juli 2009 (Stb. 2009, 270).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de activerende werking van de Werkloosheidswet voor langdurig werklozen te versterken en derhalve, naast het aanscherpen van de criteria voor de als passend in aanmerking te nemen arbeid, werkhervatting door langdurig werklozen te bevorderen door het invoeren van inkomstenverrekening en het intensiveren van de arbeidsbemiddelende taak van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e door een puntkomma wordt aan het eerste lid een onderdeel toegevoegd, luidende:
f. zodra de werknemer op wie het zesde lid, onderdeel b, van toepassing is inkomsten geniet die per week meer bedragen dan 87,5% van vijf maal 100/70 van de uitkering.
2. Het zesde lid komt te luiden:
-6. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing:
a. gedurende de eerste dertien weken van ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte indien hij hierdoor niet beschikbaar is voor arbeid of minder beschikbaar is voor arbeid dan het aantal arbeidsuren dat hij heeft verloren; en
b. op de werknemer die ten minste 52 weken onafgebroken recht op uitkering heeft gehad, mits de werknemer werkzaamheden als werknemer gaat verrichten op een moment waarop sprake is van volledig verlies van zijn arbeidsuren terwijl geen recht bestaat op onverminderde doorbetaling van zijn loon over die uren.
3. In het zevende lid wordt "voor de toepassing van het zesde lid" vervangen door: voor de toepassing van het zesde lid, onderdeel a.
4. Onder vernummering van het achtste lid tot twaalfde lid worden vier leden ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.