MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 9 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 10 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 11 (amendement-Spekman)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 12 (amendement-Spekman)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 13 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 14 (gewijzigd amendement-Spekman)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 15 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 16 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 17 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 18 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 19 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 20 (amendement-Spekman c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 21 (amendement-Ortega-Martijn c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 22 (amendement-Biskop c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 23 (amendement-Spekman en Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 24 (gewijzigd amendement-Ortega-Martijn c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 25 (motie-Karabulut en Dibi)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 26 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 27 (motie-Dibi)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 28 (motie-Dibi)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 29 (motie-Spekman c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 30 (motie-Biskop c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 31 (motie-Biskop c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 32 (motie-Ortega-Martijn c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 33 (motie-Ortega-Martijn c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 34 (amendement-Biskop c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 35 (vierde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 36 (gewijzigde motie-Biskop c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 775, nr. 37 (gewijzigde motie-Ortega-Martijn c.s.)
- Handelingen II 2008-2009; niet gepubliceerd
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 775, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 775, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 775, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 775, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 775, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 775, F (eindverslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 775, G (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 775, H (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1679-1719
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1722

 

 

 

WET van 1 juli 2009, Stb. 2009, 282, houdende bevordering duurzame arbeids-inschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren). Inwerkingtreding: 1 oktober 2009 (Stb. 2009, 283).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de duurzame arbeidsinschakeling voor jongeren tot 27 jaar te vergroten door hen te stimuleren tot deelname aan het arbeidsproces en maatschappelijke activiteiten en te investeren in hun kennis en vaardigheden en daartoe een nieuwe wet vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Definities en algemene bepalingen

 

Art. 1. Organen
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- college: het college van burgemeester en wethouders;
- Inlichtingenbureau: het Inlichtingenbureau, bedoeld in artikel 63 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- inrichting:
1º. een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden richt op het bieden van verpleging of verzorging aan aldaar verblijvende hulpbehoevenden;
2º. een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden richt op het bieden van slaapgelegenheid, waarbij de mogelijkheid van hulpverlening of begeleiding gedurende meer dan de helft van ieder etmaal aanwezig is;
- Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 

Art. 2. Jongere 
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder jongere: een hier te lande woonachtige Nederlander van 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar.
-2. Met de Nederlander, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld de hier te lande woonachtige vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, met uitzondering van de gevallen, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PbEU L 158).
-3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere hier te lande woonachtige vreemdelingen dan de in het tweede lid bedoelde voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen met de Nederlander, bedoeld in het eerste lid, worden gelijkgesteld:
a. ter uitvoering van een verdrag dan wel van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie; of
b. indien zij, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onderdeel g of h, van die wet en zij aan de in die algemene maatregel van bestuur gestelde voorwaarden voldoen.

 

Art. 3. Gelijkstelling niet-gehuwden met gehuwden
-1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. gehuwd: als partner geregistreerd.
-2. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:
a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde die met een ander een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte;
b. als ongehuwd mede aangemerkt de persoon die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.
-3. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.
-4. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of in de periode van twee jaar voorafgaande aan de aanvraag, bedoeld in artikel 14, in het kader van de uitvoering van deze wet als gehuwden zijn aangemerkt;
b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander;
c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het derde lid.
-5. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel d.

 

Art. 4. Alleenstaande, alleenstaande ouder, gezin, kind en zelfstandige
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- alleenstaande: de ongehuwde die geen tot zijn last komende kinderen heeft en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte;
- alleenstaande ouder: de ongehuwde die de volledige zorg heeft voor één of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte;
- gezin:
1º. de gehuwden tezamen;
2º. de gehuwden met de tot hun last komende kinderen;
3º. de alleenstaande ouder met de tot zijn last komende kinderen;
- kind: het in Nederland woonachtige eigen kind of stiefkind;
- ten laste komend kind: het kind voor wie de alleenstaande ouder of de gehuwde aanspraak op kinderbijslag kan maken;
- zelfstandige: de persoon die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep hier te lande en die:
1º. voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan;
2º. voldoet aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001; en
3º. alleen of samen met degenen met wie hij het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent de volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandig beroep heeft en de financiële risico’s daarvan draagt.

 

Art. 5. Inkomensvoorziening en werkleeraanbod
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.