MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 869, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 869, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 869, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 869, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 869, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 869, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 6917
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 869, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 869, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 869, C (eindverslag)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1721

 

 

 

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 287, tot wijziging van de Ziektewet om in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking ziekengeld uit te keren aan langdurig zieke oudere werknemers indien voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake was van werkloosheid van ten minste 52 weken (Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen). Inwerkingtreding: 8 juli 2009 (Stb. 2009, 288).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het mogelijk te maken om aan de werknemer, bedoeld in de Ziektewet, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet ouder is dan 55 jaar, in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking recht te geven op ziekengeld indien er direct voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake is geweest van werkloosheid van ten minste 52 weken en nadat dertien weken van ziekte zijn verstreken;
     Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Ziektewet  [MvT]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, aanhef, wordt "en 29b" vervangen door: , 29b en 29d.
2. In het tweede lid, onderdeel g, wordt "artikel 29b" vervangen door: de artikelen 29b en 29d.
3. In het zesde lid wordt "artikel 29a of artikel 29b" vervangen door: artikel 29a, artikel 29b of artikel 29d.
B. [MvT]
Na artikel 29c wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 29d.
-1. De werknemer die is geboren vóór 1 juli 1954 en die onmiddellijk voorafgaand aan een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3, 4 of 5 gedurende ten minste 52 weken recht had op een uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet, heeft vanaf de eerste dag van zijn ongeschiktheid tot werken wegens ziekte recht op ziekengeld over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn aangevangen in de vijf jaren na aanvang van zijn dienstbetrekking. Voor het bepalen van de perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte is artikel 29, vijfde lid, tweede en derde zin, van overeenkomstige toepassing. De uitbetaling van het ziekengeld, bedoeld in de eerste zin, vindt niet eerder plaats dan de eerste dag van de veertiende week van de ongeschiktheid tot werken.
-2. Het ziekengeld, bedoeld in het eerste lid, bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer.
-3. In afwijking van het tweede lid wordt het ziekengeld in het tijdvak van 52 weken vanaf de eerste dag van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte van de werknemer, bedoeld in artikel 3, op verzoek van de werkgever gesteld op het dagloon, met dien verstande dat het ziekengeld niet meer kan bedragen dan de aanspraak van de werknemer op het loon dat de werkgever verschuldigd zou zijn indien daarop geen ziekengeld in mindering zou zijn gebracht.
-4. Dit artikel is niet van toepassing indien de werknemer werkzaam is in een dienstbetrekking in de zin van artikel 2 of 7 van de Wet sociale werkvoorziening.
-5. Voor het bepalen van het tijdvak van 52 weken, bedoeld in het eerste lid, worden onderbrekingen van het recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet van minder dan vier weken gelijkgesteld met perioden waarin de werknemer recht had op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet.
C. [MvT]
Artikel 38b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "artikel 29b" vervangen door: artikel 29b of 29d.
2. De laatste zin van het tweede lid vervalt.
3. Na het tweede lid ¹ worden twee leden toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.