MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 9 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 10 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 11 (vierde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 12 (amendement-Omtzigt en Spekman)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 13 (amendement-Blok)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 14 (gewijzigd amendement-Blok)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 15 (tweede nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 811, nr. 16 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 6028-6031; niet gepubliceerd
- Handelingen II 2008-2009, blz. 6161; niet gepubliceerd
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 811, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 811, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 811, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 811, D (eindverslag)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1721

 

 

 

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 318, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009). Inwerkingtreding: 1 augustus 2009 (Stb. 2009, 319).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 6 wordt het vierde lid beginnend met "Als dienstbetrekking wordt niet beschouwd" en eindigend met "of vrijwillig vervroegd uittreden." vernummerd tot vijfde lid.
aAa.
In artikel 21, eerste lid, wordt "c of d" vervangen door: c, d of f.
Aa.
Indien het bij koninklijke boodschap van 24 augustus 2007 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (Kamerstukken 31 124) tot wet is of wordt verheven en in werking treedt, wordt in artikel 27g, vierde lid, onderdeel a, "artikel 4:93, derde lid" vervangen door: artikel 4:93, vierde lid.
B. [MvT]
In artikel 42a, derde lid, wordt na "die is gegrond op artikel 44, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten" ingevoegd: of op artikel 5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
C. [MvT]
Artikel 62, vierde lid, komt te luiden:
-4. Mede heeft recht op uitkering op grond van dit hoofdstuk de persoon, niet zijnde werknemer, bedoeld in de artikelen 3 of 3a, die gewoonlijk arbeid in Nederland verricht voor de werkgever, bedoeld in artikel 61 of 61a, mits er geen recht op een uitkering bestaat in een andere lidstaat van de Europese Unie.
D. [MvT]
In artikel 76, derde lid, wordt "een plan als bedoeld in artikel 29, tweede lid, dat" vervangen door: een re-integratievisie als bedoeld in artikel 30a, vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen die, of een re-integratieplan als bedoeld in artikel 30a, zesde lid, van die wet dat,.
E. [MvT]
Artikel 77 vervalt.

 

Art. II. Wijziging van de Ziektewet  [MvT]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 29, twaalfde lid, beginnend met "Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel d, onder 1ยบ," en eindigend met "dezelfde oorzaak" wordt vernummerd tot dertiende lid.
B. [MvT]
Na artikel 29b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.