MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen (1) (bewerkt)
MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Wet beroep bij niet tijdig beslissen (2) (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 934, nr. 1 (geleidende brief)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 934, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 934, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 934, nr. 4 (advies RvS en reactie indieners)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 934, nr. 5 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 934, nr. 6 (gewijzigde memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 9 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 10 (amendement-Van der Staaij)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 11 (amendement-Van Schijndel)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 12 (amendement-Fierens en Van Schijndel)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 13 (amendement-Fierens)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 14 (amendement-Fierens)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 15 (brief Wolfsen en Luchtenveld)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 16 (gewijzigd amendement-Fierens en Van Schijndel)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 17 (motie-Dittrich)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 18 (motie-Dittrich)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 19 (brief Minister van Justitie)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 20 (gewijzigd amendement-Van Schijndel)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 21 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 22 (nader gewijzigd amendement-Van Schijndel)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 934, nr. 23 (herdruk) (gewijzigde motie-Dittrich)
- Kamerstukken II 2007-2008, 29 934, nr. 24 (brief Minister van BZK)
- Kamerstukken II 2007-2008, 29 934, nr. 25 (brief Minister van BZK)
- Kamerstukken II 2007-2008, 29 934, nr. 26 (lijst vragen en antwoorden)
- Kamerstukken II 2008-2009, 29 934, nr. 27 (brief Minister van BZK)
- Kamerstukken II 2009-2010, 29 934, nr. 28 (brief Minister van BZK)
- Kamerstukken II 2012-2013, 29 934, nr. 29 (brief Minister van BZK)
- Kamerstukken II 2012-2013, 29 934, nr. 30 (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen II 2005-2006, blz. 4370-4385
- Handelingen II 2005-2006, blz. 4720-4742
- Handelingen II 2005-2006, blz. 4972-4991
- Handelingen II 2005-2006, blz. 5844-5845
- Handelingen II 2005-2006, blz. 6085
- Kamerstukken I 2005-2006, 29 934, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 934, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 934, C (brief Wolfsen)
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 934, D (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 934, E (aanvulling memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 934, F (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 934. G (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 934, H (eindverslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 29 934, I (herdruk) (nota van verbetering)
- Kamerstukken I 2007-2008, 29 934, J (brief aan Minister van BZK)
- Kamerstukken I 2007-2008, 29 934, K (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2008-2009, 29 934, L (brief Minister van BZK)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 268-293

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 435, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 435, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 435, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 435, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 435, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 435, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 435, nr. 19 (brief Minister van Justitie)
- Kamerstukken II 2008-2009, 30 435, nr. 7 (brief Minister van Justitie)

 

 

 

WET van 28 augustus 2009, Stb. 2009, 383, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen). Inwerkingtreding: 1 oktober 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is belanghebbenden doeltreffendere rechtsmiddelen te bieden tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een bestuursorgaan;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT1 + MvT2]
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT1]
Het opschrift van afdeling 4.1.3 komt te luiden: AFDELING 4.1.3. Beslistermijn en dwangsom bij niet tijdig beslissen
B. [MvT1]
Na het opschrift van afdeling 4.1.3 wordt ingevoegd:
ยง 4.1.3.1. Beslistermijn
Ba. [MvT2]
In artikel 4:13, tweede lid, wordt "kennisgeving" vervangen door: mededeling.
Bb. [MvT2]
Artikel 4:14, derde lid, komt te luiden:
-3. Indien, bij het ontbreken van een bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn, een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het bestuursorgaan dit binnen deze termijn aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn binnen welke de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
Bc. [MvT2]
Artikel 4:15 komt te luiden:
Art. 4:15.
-1. De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan:
a. de aanvrager krachtens artikel 4:5 uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken; of
b. de aanvrager mededeelt dat voor de beschikking op de aanvraag redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan een buitenlandse instantie is gevraagd, tot de dag waarop deze informatie is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is.
-2. De termijn voor het geven van een beschikking wordt voorts opgeschort:
a. gedurende de termijn waarvoor de aanvrager schriftelijk met uitstel heeft ingestemd;
b. zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend; of
c. zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven.
-3. In geval van overmacht deelt het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk aan de aanvrager mede dat de beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
-4. Indien de opschorting eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, of het tweede lid, onderdeel b en c, zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.
C. [MvT1]
Na paragraaf 4.1.3.1 (nieuw) wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.