MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 751, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 751, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 751, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 751, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 751, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 751, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 751, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 751, nr. 8 (motie-Teeven)
- Kamerstukken II 2010-2011, 31 751, nr. 9 (brief Staatssecretaris van BZK)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 6426-6437; niet gepubliceerd
- Handelingen II 2008-2009, blz. 6646-6647
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 751, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 751, B (herdruk) (eindverslag)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1593-1594

 

 

 

WET van 18 juni 2009, Stb. 2009, 384, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Inwerkingtreding: 1 oktober 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen enkele wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Op ¹ het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen wordt in artikel 4:15, eerste lid, de komma aan het slot van onderdeel b vervangen door een punt.
B. [MvT]
Artikel 7:10 komt te luiden:
Art. 7:10.
-1. Het bestuursorgaan beslist binnen zes weken of, indien een commissie als bedoeld in artikel 7:13 is ingesteld, binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. [MvT]
-2. De termijn wordt opgeschort, gerekend vanaf de dag na die waarop de indiener is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 6:6 te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
-3. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. [MvT]
-4. Verder uitstel is mogelijk, voor zover: [MvT]
a. alle belanghebbenden daarmee instemmen;
b. de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad; of
c. dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.
-5. Indien toepassing is gegeven aan het tweede, derde of vierde lid, doet het bestuursorgaan hiervan schriftelijk mededeling aan belanghebbenden. [MvT]
C. [MvT]
Op ¹ het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen komt artikel 7:14 te luiden:
Art. 7:14.
Artikel 3:6, tweede lid, afdeling 3.4, de artikelen 3:41 tot en met 3:45, afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3:49, en titel 4.1, met uitzondering van de artikelen 4:14, eerste lid, en 4:15, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, onderdeel b en c, derde lid en vierde lid, en paragraaf 4.1.3.2, zijn niet van toepassing op besluiten op grond van deze afdeling.
D. [MvT]
Artikel 7:24 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.