MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 893, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 893, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 893, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 893, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 893, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 893, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 893, nr. 7 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 7115
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 893, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 893, B (eindverslag)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1619

 

 

 

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 390, tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen. Inwerkingtreding: 1 december 2009 (Stb. 2009, 391).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen inzake de invoering van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en voorts enkele wijzigingen aan te brengen in de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen  [MvT]
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen wordt als volgt gewijzigd:
aA.
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De definitie van "CWI" vervalt.
2. In de definitie van "minimumloon" vervalt: , vermeerderd met de daarover berekende vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15 van die wet.
3. Onder vervanging van de punt aan het slot van de definitie van "werknemer" door een puntkomma wordt een definitie toegevoegd, luidende:
- WGA-uitkering: de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
bA.
Artikel 3 komt te luiden:
Art. 3. Recht op uitkering
-1. Recht op uitkering op grond van deze wet heeft de persoon:
a. wiens eerste dag van werkloosheid tussen 30 september 2006 en 1 juli 2011 ligt;
b. die op die dag 60 jaar of ouder is;
c. die op die dag voldeed aan de voorwaarden voor duurverlenging, bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de Werkloosheidswet; en
d. op wie geen uitsluitingsgrond van toepassing is als bedoeld in artikel 6.
-2. Tevens heeft recht op uitkering op grond van deze wet de persoon:
a. die ter zake van een eerder recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, b en c, voldoet;
b. voor wie nadien een nieuw recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet is ontstaan ter zake waarvan artikel 42b van de Werkloosheidswet toepassing heeft gevonden of ter zake waarvan voldaan is aan de voorwaarden voor duurverlenging, bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de Werkloosheidswet; en
c. op wie geen uitsluitingsgrond van toepassing is als bedoeld in artikel 6.
-3. Het tweede lid is niet van toepassing indien het eerdere recht, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, geheel niet geldend is gemaakt als gevolg van een maatregel van blijvend gehele weigering als bedoeld in artikel 27, eerste en tweede lid, van de Werkloosheidswet.
-4. Het recht op uitkering ontstaat op de dag na de dag waarop de geldende uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet is verstreken, tenzij op de dag voorafgaand aan het verstrijken van de uitkeringsduur een maatregel van blijvend gehele weigering van de uitkering op grond van artikel 27, eerste of tweede lid, van de Werkloosheidswet van toepassing is.
cA.
Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.