Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 2009-2010, 31 905.
Handelingen II 2009-2010, blz. 573-573.
Kamerstukken I 2009-2010, 31 905 (A, B).
Handelingen I 2009-2010, blz. 111-111.

 

 

WET van 29 oktober 2009, Stb. 2009, 486, tot wijziging van enkele wetten vanwege enige technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet. Inwerkingtreding: 27 november 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat enkele technische verbeteringen in de Wet op de zorgtoeslag, de Zorgverzekeringswet, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Wet ambulancevervoer dienen te worden aangebracht en dat een bepaling in een wijzigingswet dient te vervallen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
Aan artikel 3 van de Wet op de zorgtoeslag wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
-3. De standaardpremie voor een partner van een persoon als bedoeld in artikel 69 van de Zorgverzekeringswet wordt overeenkomstig het eerste lid vastgesteld, tenzij deze partner een persoon is als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Zorgverzekeringswet.

 

Art. II.
Aan artikel 118a van de Zorgverzekeringswet wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.