MEMORIE VAN TOELICHTING m.b.t. Awb (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 579, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 579, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 579, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 579, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 8 (herdruk) (amendement-Vos)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 9 (motie-Jan Jacob van Dijk c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 10 (motie-Elias)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 11 (motie-Elias)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 12 (motie-Van der Ham en Jan Jacob van Dijk)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 13 (motie-Van der Ham en Elias)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 14 (gewijzigd amendement-Vos en Jan Jacob van Dijk)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 15 (brief Minister van EZ)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 16 (motie-Elias)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 17 (motie-Jan Jacob van Dijk c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 18 (gewijzigde motie-Jan Jacob van Dijk c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 19 (brief Staatssecretaris van EZ)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 579, nr. 20 (brief Minister van Justitie)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 579, nr. 21 (brief collegevoorzitter Actal)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 579, nr. 22 (brief Minister van EZ)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 579, nr. 23 (brief Staatssecretaris van Justitie)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 579, nr. 24 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2010-2011, 31 579, nr. 25 (brief Minister van VJ)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 4322-4350
- Handelingen II 2008-2009, blz. 4851-4857
- Handelingen II 2008-2009, blz. 4892-4893
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 579, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 579, B (herdruk) (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 579, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 579, D (brief Minister van EZ)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 579, E (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 579, F (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 579, G (eindverslag)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 579, H (brief Minister van EZ)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 579, I (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2010-2011, 31 579, J (brief minister van ELI)
- Kamerstukken I 2010-2011, 31 579, K (brief Minister van VJ)
- Kamerstukken I 2010-2011, 31 579, L (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2011-2012, 31 579, M (brief Minister van ELI)
- Kamerstukken I 2012-2013, 31 579, N (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen I 2009-2010, blz. 212-222
- Handelingen I 2009-2010, blz. 222-240

 

 

 

WET van 12 november 2009, Stb. 2009, 503, tot implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet). Inwerkingtreding: 28 december 2009 (Stb. 2009, 505).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om te voorzien in wettelijke regels om uitvoering te geven aan Richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU L 376); 
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  7

Wijziging van andere wetten

 

Art. 61.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt: 
A.
Het opschrift van afdeling 4.1.3 komt te luiden: AFDELING 4.1.3. Beslistermijn
B. [MvT]
Na paragraaf 4.1.3.2 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende: 
ยง 4.1.3.3. Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen
Art. 4:20a. [MvT]
-1. Deze paragraaf is van toepassing indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. 
-2. Paragraaf 4.1.3.2 is niet van toepassing indien deze paragraaf van toepassing is. 
Art. 4:20b. [MvT]
-1. Indien niet tijdig op de aanvraag tot het geven van een beschikking is beslist, is de gevraagde beschikking van rechtswege gegeven. 
-2. De verlening van rechtswege geldt als een beschikking. 
-3. In afwijking van artikel 3:40 treedt de beschikking in werking op de derde dag na afloop van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.