Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ENKELE  BIJZONDERE  WETTEN  IN  VERBAND  MET  WET  DWANGSOM  EN  BEROEP  BIJ  NIET  TIJDIG  BESLISSEN

Versie 3 december 2009

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 2009-2010, 31 844.
Handelingen II 2009-2010, blz. 313-319, 406-406.
Kamerstukken I 2009-2010, 31 844 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2009-2010, blz. 313-313.

 

 

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 542, tot wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Inwerkingtreding: 22 december 2009.     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in enkele bijzondere wetten de beslistermijnen aan te passen met het oog op de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  1

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ministerie van Justitie

 

Art. I.
Aan artikel 9:11 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
-3. Verder uitstel is mogelijk voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt.

 

 

HOOFDSTUK  4

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. VII.
Artikel 69 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het vijfde lid tot vierde lid vervalt het vierde lid.
2. Na het vierde lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende: 
-5. In afwijking van de in het tweede tot en met vierde lid genoemde termijn van acht weken geldt tot en met 31 december 2011, of tot een eerder, bij koninklijk besluit te bepalen, tijdstip, een termijn van veertien weken. Art. IX.
Artikel 33c, vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x