MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 9 (brief Minister en Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 10 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 11 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 12 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 13 (amendement-Spekman c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 14 (amendement-Spekman en Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 15 (amendement-Ortega-Martijn en Spekman)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 16 (amendement-Ortega-Martijn en Spekman)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 17 (amendement-Ortega-Martijn en Spekman)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 18 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 19 (amendement-Van Hijum c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 20 (amendement-Van Hijum c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 21 (amendement-Ortega-Martijn en Spekman)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 22 (amendement-Ulenbelt en Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 23 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 24 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 25 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 26 (gewijzigd amendement-Ortega-Martijn en Spekman)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 27 (motie-Blok)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 28 (motie-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 29 (motie-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 30 (motie-Ortega-Martijn c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 31 (motie-Ortega-Martijn c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 32 (motie-Ortega-Martijn en Spekman)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 33 (motie-Ortega-Martijn c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 34 (motie-Ortega-Martijn c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 35 (motie-Ortega-Martijn c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 36 (motie-Koşer Kaya c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 37 (motie Spekman c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 38 (motie-Van Hijum c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 39 (motie-Van Hijum c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 40 (motie-Van Hijum c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 41 (motie-Van Gent en Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 42 (motie-Van Gent c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 43 (gewijzigd amendement-Spekman c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 44 (brief Minister van OCW)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 780, nr. 45 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 780, nr. 46 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 780, nr. 47 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 780, nr. 48 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 780, nr. 49 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2010-2011, 31 780, nr. 50 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2011-2012, 31 780, nr. 51 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2011-2012, 31 780, nr. 52 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 5769-5813
- Handelingen II 2008-2009, blz. 6067-6084; niet gepubliceerd
- Handelingen II 2008-2009, blz. 6084-6096; niet gepubliceerd
- Handelingen II 2008-2009, blz. 6162-6164; niet gepubliceerd
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 780, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 780, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 780, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 780, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 780, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 780, F (eindverslag)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 780, G (motie-Thissen c.s.)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 780, H (motie-Westerveld c.s.)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 780, I (motie-Goyert c.s.)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 780, J (gewijzigde motie-Thissen c.s.)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 780, K (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 780, L (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2012-2013, 31 780, M (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2009-2010, blz. 259-271
- Handelingen I 2009-2010, blz. 284-308
- Handelingen I 2009-2010, blz. 314-317

 

 

 

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 580, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning. Inwerkingtreding: 1 januari 2010 (Stb. 2009, 581).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de participatie van jonggehandicapten door middel van werk en arbeidsondersteuning te bevorderen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

 

Art. I. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten  [MvT]
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1 [1:1], eerste lid, komt te luiden:
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten: het arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten, bedoeld in artikel 63 [5:1]; [MvT]
d. jonggehandicapte: de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 5.1.3 [2:3] of 5b [3:2]; [MvT]
e. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000;
f. rechtens zijn vrijheid is ontnomen: rechtens zijn vrijheid is ontnomen, behoudens de situaties, bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;
g. justitiële inrichting: een penitentiaire inrichting, een inrichting voor verpleging van terbeschikkinggestelden of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
h. re-integratiebedrijf: een natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert;
i. resterende verdiencapaciteit: het inkomen dat de jonggehandicapte die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en de jonggehandicapte die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van deze wet nog met arbeid kan verdienen en dat bij of krachtens artikel 5.1.5 [2:5], 5.6.7 [2:37] of 5a [3:1] is vastgesteld; [MvT]
j. werknemer: een werknemer in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
k. werkgever: een werkgever in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
l. inkomensvoorziening: inkomensondersteuning als bedoeld in de artikelen 5.7.2 [2:40], 5.7.3 [2:41], 5.7.4 [2:42] of 5.7.5 [2:43], of een uitkering als bedoeld in artikel 5.7.7 [2:45]; [MvT]
m. minimumloon: het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, of, indien het een persoon jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per maand, bedoeld in artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van die wet;
n. participatieplan: het participatieplan, bedoeld in artikel 5.5.1 [2:18], eerste lid;
o. recht op arbeidsondersteuning: het recht op arbeidsondersteuning op grond van hoofdstuk 1a [2];
p. arbeidsongeschiktheidsuitkering: een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van hoofdstuk 2 [3].
B. [MvT]
Artikel 2 [3:1] vervalt.
C. [MvT]
Artikel 5 [1:4] wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.