MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 955, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 955, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 955, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 955, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 955, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 955, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 955, nr. 7 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2009-2010, blz. 2054
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 955, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 955, B (eindverslag)
- Handelingen I 2009-2010, blz. 313

 

 

 

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 589, tot uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige. Inwerkingtreding: 1 januari 2010 (Stb. 2009, 590).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken aan personen met beperkingen als gevolg van ziekte of handicap, die arbeid als zelfstandige gaan verrichten, uit te breiden; 
     Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen  [MvT]
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd: 
A. [MvT]
Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid vervalt. 
2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid. 
B. [MvT]
Na artikel 34 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 34a. Voorzieningen ter ondersteuning van toeleiding naar arbeid als zelfstandige
-1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld op grond waarvan het UWV op aanvraag van de persoon met een naar het oordeel van het UWV structurele functionele beperking, die arbeid als zelfstandige verricht of gaat verrichten, in het kader van de bevordering van de inschakeling in en ondersteuning bij de arbeid als zelfstandige, voorzieningen kan verstrekken. 
-2. Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend verstrekt in verband met een naar het oordeel van het UWV structurele functionele beperking die het gevolg is van een ziekte of handicap die: 
a. bij de aanvang van de arbeid als zelfstandige aanwezig was; of 
b. binnen drie jaar na de aanvang van de arbeid als zelfstandige is ontstaan, indien bij de aanvang van de arbeid als zelfstandige reeds een ziekte of handicap aanwezig was. 
-3. Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid worden niet verstrekt of worden beĆ«indigd indien het inkomen van de persoon die arbeid als zelfstandige verricht, na een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal kalenderjaren na de aanvang van de arbeid als zelfstandige, meer bedraagt dan een bij die maatregel vast te stellen bedrag. Bij of krachtens die maatregel wordt tevens bepaald wat onder inkomen als bedoeld in de eerste zin wordt verstaan. 
-4. Dit artikel is niet van toepassing op de persoon die recht op arbeidsondersteuning heeft op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
C. [MvT]
In artikel 35, eerste lid, wordt "artikel 34, derde lid" vervangen door: artikel 34, tweede lid. 
D. [MvT]
In de artikelen 76, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, 80, eerste lid, 81 en 119 wordt "artikel 34, tweede lid" telkens vervangen door: artikel 34a, eerste lid. 
E. [MvT]
Na artikel 133d wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.