MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 32 037, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 32 037, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 32 037, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 32 037, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 037, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 037, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 037, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 037, nr. 8 (amendement-Omtzigt)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 037, nr. 9 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 037, nr. 10 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 037, nr. 11 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2009-2010, nr. 1734
- Kamerstukken I 2009-2010, 32 037, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2009-2010, 32 037, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2009-2010, 32 037, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2009-2010, 32 037, D (eindverslag)
- Handelingen I 2009-2010, nr. 437

 

 

 

WET van 17 december 2009, Stb. 2009, 596, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen. Inwerkingtreding: 1 januari 2010 (Stb. 2009, 623).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Sociale verzekeringsbank de uitvoering van de aanvullende algemene bijstand op grond van de Wet werk en bijstand voor personen van 65 jaar of ouder in de vorm van de verstrekking van een aanvullende inkomensvoorziening ouderen overneemt van de gemeenten en het wenselijk is de Algemene Ouderdomswet op een aantal andere onderdelen aan te passen mede in verband met onvolledige opbouw van tijdvakken van verzekering voor de AOW en dat het voorts wenselijk is dat binnen de sociale zekerheid voormalige pleeg- en stiefkinderen worden gelijkgesteld met eigen kinderen; 
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: 
A. [MvT]
Aan artikel 3 worden twee leden toegevoegd, luidende:
-7. Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt mede verstaan een meerderjarig stiefkind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde. 
-8. Onder voormalig pleegkind wordt verstaan een pleegkind waarvoor de ongehuwde een pleegvergoeding ontving of ontvangt op grond van de Wet op de jeugdzorg of kinderbijslag ontving op grond van de Algemene Kinderbijslagwet
B. [MvT]
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst. 
2. In het eerste lid, onderdeel d, wordt "de artikelen 9 en 9a," vervangen door: de artikelen 9, 9a, 25, eerste lid, 26 en 30, tweede lid,. 
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
-2. Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b, wordt mede verstaan een meerderjarig stiefkind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde. 
C. [MvT]
Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.