MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 867, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 867, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 867, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 867, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 867, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 867, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2009-2010, blz. 3432
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 867, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 867, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 867, C (eindverslag)
- Handelingen I 2009-2010, blz. 1105

 

 

 

WET van 22 april 2010, Stb. 2010, 173, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter). Inwerkingtreding: 1 juli 2010 (Stb. 2010, 207.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in de Algemene wet bestuursrecht regels op te nemen over het elektronisch verkeer met de bestuursrechter;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 2:17, eerste lid, wordt "waarover het bestuursorgaan geen controle heeft" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.