Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 32 364.
Handelingen II 2009-2010, blz. 6994.
Kamerstukken I 2009-2010, 32 364 (A).
Handelingen I 2009-2010, blz. 1283.

 

 

WET van 4 juni 2010, Stb. 2010, 269, tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2010). Inwerkingtreding: 14 juli 2010.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten op of in verband met het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. V.
In artikel 38 van de Wet maatschappelijke ondersteuning vervalt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.