Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 2009-2010, 31 959.
Handelingen II 2009-2010, blz. 1155-1187, 5362-5363, 7284.
Kamerstukken I 2009-2010, 31 959 (A, B, C).
Handelingen I 2009-2010, blz. 1155-1187, 7284.

 

 

WET van 17 mei 2010, Stb. 2010, 350, tot aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Inwerkingtreding: 10 oktober 2010 (Stb. 2001, 389).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat met de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is overeengekomen dat zij een staatsrechtelijke positie krijgen binnen het Nederlandse staatsbestel en het in verband hiermee wenselijk is wetten en de Nederlands-Antilliaanse regelingen, die ingevolge de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als wet van toepassing blijven in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  11

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

§ 1.  Aanpassingen van Nederlandse wetgeving

 

Art. 11.1.
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 3, derde lid, wordt de zinsnede "in de Nederlandse Antillen, Aruba of" vervangen door: in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of.
B.
In artikel 7b, vierde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede "die in de Nederlandse Antillen of Aruba woont" vervangen door: die in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba woont.

 

Art. 11.2.
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 7, derde lid, wordt de zinsnede "in de Nederlandse Antillen, Aruba of" vervangen door: in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of.
B.
In artikel 13, vierde lid, wordt de zinsnede "een overeenkomstige regeling van de Nederlandse Antillen, van Aruba" vervangen door: een overeenkomstige regeling van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
C.
In artikel 20 wordt de zinsnede "de wetgeving van de Nederlandse Antillen, van Aruba" vervangen door: de wetgeving van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de wetgeving van Nederland ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
D.
Artikel 71, vierde lid, vervalt.¹

1. Volgens de redactie dient "Artikel 71, vierde lid, vervalt" te worden vervangen door: Artikel 71, vierde lid, vervalt, onder vernummering van het vijfde lid tot vierde lid.

 

Art. 11.3.
De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 3, derde lid, wordt de zinsnede "in de Nederlandse Antillen, Aruba of" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.