MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 520, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 520, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 520, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 520, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 520, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 520, nr. 6 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 520, nr. 7 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 520, nr. 8 (verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 520, nr. 9 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 520, nr. 10 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 520, nr. 11 (amendement-Hamer c.s.)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 520, nr. 12 (amendement-Hamer c.s.)
- Handelingen II 2010-2011, nr. 24, blz. 14-24
- Handelingen II 2010-2011, nr. 25, blz. 24
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 520, A (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 520, B (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 520, C (nota van verbetering)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 520, D (eindverslag)
- Handelingen I 2010-2011, nr. 11, blz. 3

 

 

 

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 838, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011). Inwerkingtreding: 1 januari 2011 (Stb. 2010, 839).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen op het terrein van de wetgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 7, tiende lid, wordt "tweede, zevende en achtste lid" vervangen door: tweede lid, vierde lid, onderdeel a, zevende lid en achtste lid.
B. [MvT]
Artikel 18, achtste lid, komt te luiden:
-8. Indien de kinderbijslag in het buitenland wordt uitbetaald, geschiedt de betaling, in afwijking van artikel 4:89, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, op het tijdstip waarop de rekening van de daartoe door de schuldeiser aangewezen bank wordt gecrediteerd.

 

Art. II. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet  [MvT]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
0A.
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van dat artikel door een puntkomma, een onderdeel, waarvan de letteraanduiding alfabetisch aansluit op het laatste onderdeel, toegevoegd, luidende:
#. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht, behoudens de gevallen, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.
A. [MvT]
Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, onderdeel b, wordt "dan wel een vervolgstudie volgt anders dan hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek" vervangen door: dan wel een vervolgstudie volgt.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.